4

కేసులు

ఫాంగ్‌చెంగ్‌గాంగ్ సిటీ పార్క్

ఉత్పత్తులు:మల్టీకలర్ పెయింట్, నిజమైన రాతి పెయింట్

నిర్మాణ ప్రాంతం:240,000㎡

నిర్మాణ సమయం:2021.4

ఫాంగ్‌చెంగ్‌గాంగ్-సిటీ-పార్క్-3
ఫాంగ్‌చెంగ్‌గాంగ్-సిటీ-పార్క్-1
ఫాంగ్‌చెంగ్‌గాంగ్-సిటీ-పార్క్-2

పోస్ట్ సమయం: మే-29-2023